Glitter Words
Share |

Friday, December 9, 2011

Kesalahan Umum Tatabahasa

Frasa Kerja Tak Transitif 不及物动词短语

1. Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapt bertugas sebagai predikat 
   ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif 

   sebagai kata kerja utamanya.

2. Yang berikut ialah kesalahan umum dalam penggunaan frasa tak transitif:

   Adik menjerit suara yang nyaring.  (salah)
   Adik menjerit dengan suara yang nyaring.  (betul)

* Frasa kerja tak transitif perlu diikuti frasa sendi apabila diperluas.Frasa Kerja Transitif 及物动词短语

1. Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja

   transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata transitif itu.

2. Perhatikan kesalahan umum dalam penggunaan frasa kerja transitif seperti yang

   berikut:

   Swee Ann menerangkan tentang hobinya. (salah)

   Swee Ann menerangkan hobinya. (betul)

  * Di antara kata kerja transitif dengan frasa nama sebagai objek kata transitif 
    itu, kata-kata lain tidak boleh disisipkan.Frasa Kerja Pasif 被动动词词语

Buah epal itu saya sudah simpan. (salah)

Buah epal itu sudah saya simpan. (betul)

* Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut
  bentuk terikat.Oleh sebab itu, kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara
  kata ganti nama diri dengan kata kerja pasif itu.Kucing itu Ahmad pelihara. (salah)

Kucing itu dipelihara oleh Ahmad. (betul)

* Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa 
  kerja pasif diri pertama dan pasif diri kedua.


No comments:

Post a Comment